Wedstrijden

Veiligheid bij thuis- en uitwedstrijden

In een stadion komen veel verschillende mensen, die een paar dingen gemeenschappelijk hebben. Voor de Cambuursupporter is het als thuiskomen. Wij willen een mooie wedstrijd zien, willen onze club zien winnen, er moet wat te beleven zijn en het moet gezellig zijn in het stadion. Je wilt je prettig voelen en dat kan alleen maar als je je ook veilig voelt. Daarom is er ook veel aandacht voor veiligheid, zowel uit als thuis. Eigenlijk zou het niet nodig hoeven zijn, maar er gelden regels voor hoe je je moet gedragen als supporter voor, tijdens en na afloop van thuiswedstrijden en uitwedstrijden. De BVO is in het stadion verantwoordelijk voor de veiligheid en samen met de BVO werken we aan een zo veilig een aangenaam mogelijk verblijf in het stadion.

De nadruk ligt altijd op preventie. Daarom zijn er stewards, wordt je bij uitwedstrijden en thuis 'op Noord' gefouilleerd om te voorkomen dat bepaalde spullen het stadion komen. De Kern van Cambuur is staat heel erg voor 'normalisatie' en wil zo min mogelijk 'bemoeienis en belemmering' voor de supporter. Fouilleren ontkomen we echter niet aan, maar draagt gelukkig wel bij de veiligheid in het stadion.  

Op het gebied van sancties is een commissie actief, de Commissie Stadionverboden SC Cambuur (CSC) , die een opgelegde straf nog eens grondig tegen het licht houdt en oordeelt over de juistheid. Een soort bezwarencommissie dus. De Kern van Cambuur is vertegenwoordigd in de CSC.

Gedragsregels

SC Cambuur heeft een gedragscode opgesteld. Met deze gedragscode wil SC Cambuur de supporters duidelijk maken wat supporters wel en niet mogen doen rond een voetbalwedstrijd van SC Cambuur. In het verleden zijn er stadionverboden opgelegd aan supporters die waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest waren, als de supporters goed op de hoogte waren geweest van deze regels

De belangrijkste regels zijn

 • Je mag niet op de spelerstunnel staan  
 • Je mag niet in de hekken klimmen
 • Je mag geen kwetsende/discriminerende spandoeken aanbrengen  
 • Je mag geen voorwerpen op het veld deponeren  
 • Je mag geen uitgebreide sfeeracties initiëren zonder toestemming van de BVO aangezien hierbij richtlijnen van de KNVB nageleefd dienen te worden
 • Je moet aanwijzingen van stewards en veiligheidscoördinator opvolgen
 • Je moet handelen conform het huisreglement waarvan exemplaren op diverse plekken in het stadion zijn voorgehangen  
 • Ook buiten het stadion gelden deze regels vooraf en na afloop van de wedstrijd  

 Wil je alle regels bekijken, lees dan de Gedragscode SC Cambuur.

 

Stadionverboden

Als iemand zich niet aan de regels houdt, krijgt hij straf. Net als in het 'echte leven'. En die straf is een stadionverbod voor korte of langere tijd. We lichten een tipje van de sluier op, maar hopen dat je er nooit mee te maken zult krijgen. In principe is Kern van Cambuur tegen stadionverboden.

Er zijn drie soorten stadioverboden: 

 • Een stadionomgevingsverbod

Dit wordt veelal ter plaatse uitgereikt door de politie, wanneer iemand wordt aangehouden. Voorbeelden: “Leeuwarders gooien stenen naar de supportersbussen van de bezoekende club”. Een ander voorbeeld is, ogenschijnlijk minder heftig, dat er Leeuwarders zijn die bij het wegrijden van de bussen ervoor springen zodat chauffeurs wel moeten trappen om ongelukken te voorkomen. Met alle gevolgen van dien. Supporters in de bussen, kunnen de bus verlaten en de confrontatie aangaan op de openbare weg! Vervolgens ontvangen de betreffende personen een brief van de burgemeester van Leeuwarden waarbij het voornemen tot het opleggen van een stadionomgevingsverbod kenbaar wordt gemaak. Hierop kan worden gereageerd door de persoon in kwestie om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Wanneer het stadionomgevingsverbod van kracht blijft volgt een tweede brief van de burgemeester, inclusief een bezwaarschriftenbijsluiter.  

 

 • Een landelijk stadionverbod

Dit wordt opgelegd door de KNVB te Zeist en verstuurd naar een deurwaarder, die het verbod overhandigt aan de persoon om wie het gaat. Veelal is dit een traject buiten de club om, aangezien de KNVB reageert op de melding van het O.M. (= Officier van Justitie). In veel gevallen is het een vervolg op het reeds opgelegde stadionomgevingsverbod.   

 

 • Een lokaal stadionverbod

Dit wordt opgelegd door SC Cambuur, ondertekend door de algemeen directeur en de manager veiligheidszaken. Ook een lokaal stadionverbod wordt gemeld bij de KNVB te Zeist, veelal met het verzoek over te gaan tot het opleggen van een landelijk stadionverbod. Voor alle supporters die een stadionverbod opgelegd hebben gekregen, geldt tevens dat men geen toegang heeft tot het bijwonen van de trainingen van het eerste elftal.  

We kunnen stadioverboden ook nog op een andere wijze onderscheiden; er zijn namelijk civielrechterlijke stadionverboden en starfrechterlijke stadionverboden. Wat is het verschil? We staan stil bij het beleid , de handhaving van de regels en ook bij de extra effectiviteit van het strafrechterlijke stadionverbod.

 • Civielrechtelijk stadionverbod  

Beleid  

De KNVB legt civielrechtelijke stadionverboden op aan iedereen die volgens een melding van een BVO, de KNVB of het OM in of buiten het stadion in het kader van een voetbalevenement

heeft gehandeld in strijd met de KNVB-standaardvoorwaarden;  

een strafbaar feit heeft begaan dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag 

zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad.  

De KNVB geeft hiermee uitvoering aan het in het Beleidskader Bestrijding Voetbalvandalisme 2005 geformuleerde beleid. Indien de door een BVO, de KNVB of het OM gemelde persoon over een toegangsbewijs en/of een (seizoen)clubcard (hierna: “(s)cc”) beschikt, wordt een civielrechtelijk stadionverbod opgelegd op basis van de Standaardvoorwaarden van de KNVB (hierna “Standaardvoorwaarden”), welke door de KNVB en alle BVO’s worden gehanteerd.

Betrokkene is door de aanschaf van een toegangsbewijs en/of (s)cc een contractuele relatie met een van de BVO’s en/of de KNVB aangegaan, op welke relatie de Standaardvoorwaarden van toepassing zijn. Behalve een civielrechtelijk stadionverbod kan de KNVB in dat geval ook een boete opleggen.   In de overige gevallen, ontbreken van (bewijs dat betrokkene beschikt(e) over) een toegangsbewijs en/of (s)cc, kan de KNVB een civielrechtelijk stadionvebod opleggen op grond van de van de BVO’s verkregen machtigingen. Op basis van hun huisrecht kunnen BVO’s immers bepaalde personen de toegang tot hun private terreinen ontzeggen.  

De duur van de door de KNVB op te leggen civielrechtelijke stadionverboden is voor het betreffende seizoen opgenomen in de Richtlijn termijn stadionverbod (hierna “Richtlijn”). Naast de kwalificatie van de delicten en de duur, is hierin de duur van een mogelijke alternatieve straf opgenomen. Tegen de door de KNVB opgelegde civielrechtelijke stadionverboden staat beroep open bij de Commissie Stadionverboden van de KNVB. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen.  

Handhaving  

De handhaving van civielrechtelijke stadionverboden is primair een aangelegenheid van de BVO’s en de KNVB. Als iemand een civielrechtelijk stadionverbod krijgt opgelegd door de KNVB, zal dat deze persoon via een gerechtsdeurwaardersexploot worden kenbaar gemaakt. Door het betekenen van het gerechtsdeurwaardersexploot geeft de KNVB te kennen dat de betekende voor een bepaalde duur niet langer gerechtigd is het private terrein van een BVO te betreden, dan wel zich in de directe omgeving van een stadion op te houden, direct voorafgaand, tijdens en direct na afloop van een voetbalwedstrijd.

Alle door de KNVB opgelegde civielrechtelijke stadionverboden worden ingevoerd in het Voetbal Volg Systeem (VVS).   In de Richtlijn van de KNVB is opgenomen dat de persoon aan wie een civielrechtelijk stadionverbod is opgelegd een goed gelijkende, recente pasfoto binnen 6 weken na ingangsdatum van het civielrechtelijke stadionverbod, dient in te leveren. Doet degene dit niet, dan wordt de termijn van het civielrechtelijke stadionverbod verdubbeld. Het inleveren van een pasfoto helpt BVO’s (stewards) om bij toegangscontrole civielrechtelijke stadionverboden te handhaven. Door de beschikking te hebben over een pasfoto en de persoonsgegevens is het voor de BVO’s beter mogelijk toegangscontrole uit te oefenen alsmede de eigen stewardorganisatie te briefen over personen met civielrechtelijke stadionverboden.

Daarnaast komen personen met civielrechtelijke stadionverboden niet in aanmerking voor een (s)cc, danwel wordt deze gedurende de looptijd van de civielrechtelijke stadionverboden geblokkeerd. Het komt echter voor dat er toch personen met civielrechtelijke stadionverboden in het stadion worden aangetroffen. Op grond van ervaringen uit het werkveld komt het beeld naar voren dat personen met een civielrechtelijk stadionverbod het stadion binnenkomen met gebruikmaking van het toegangsbewijs van iemand anders. Mocht een persoon met een civielrechtelijk stadionverbod ondanks alle maatregelen toch in het stadion worden aangetroffen, dan doet de BVO of KNVB hiervan aangifte. Het betreden van het stadionterrein, bij het plaats hebben van een voetbalevenement, levert dan het misdrijf “huisvredebreuk (art. 138 WvS)” op. Van de geconstateerde overtreding van het artikel wordt in beginsel proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal kan voor het OM reden tot vervolging zijn.  

 

 • Strafrechtelijk stadionverbod  

Beleid  

Het beleid van het OM met betrekking tot het vorderen van strafrechtelijke stadionverboden als bijzondere voorwaarde bij een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf (art. 14 c WvSr) is beschreven in de Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme 2006A012, hierna “Aanwijzing”. In de aanwijzing is de volgende beleidslijn beschreven.   In alle strafzaken waarin sprake is van ernstig voetbalgeweld of van een recidiverende voetbalvandaal, is het uitgangspunt dat als het OM als strafeis een gevangenisstraf of taakstraf overweegt deze deels voorwaardelijk wordt gevorderd met een strafrechtelijk stadionverbod als bijzonder voorwaarde. Onder ernstig voetbalgeweld dient te worden verstaan strafbare feiten die een gevaar opleveren voor de veiligheid en/of gezondheid van (een) perso(o)n(en) en/of goederen. In geval van een strafrechtelijk stadionverbod is het uitgangspunt dit zoveel mogelijk te combineren met een meldingsplicht. In geval van recidiverende voetbalvandalen neemt de noodzaak van een meldingsplicht toe. Om dat te bewerkstelligen dienen OM en politie in elk arrondissement afspraken te maken om zo veel mogelijk inhoud te geven aan de meldingsplicht.  

Handhaving  

De handhaving van strafrechtelijke stadionverboden is een verantwoordelijkheid van politie en OM. Het OM is verantwoordelijk voor de executie van straffen. Op het moment dat een verdachte het strafrechtelijke stadionverbod niet naleeft, kan de officier van justitie bij de rechter een vordering tot tenuitvoerlegging indienen (art. 14h WvSr) en zal een openbare terechtzitting volgen (art. 14i WvSr). Indien de rechter de vordering toewijst zal door het OM daadwerkelijk worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf. Bij de handhaving van het strafrechtelijke stadionverbod, in het bijzonder in het geval dat er geen meldingsplicht is opgelegd, werken politie en OM samen met de BVO’s en de KNVB. Indien er bij het strafrechtelijke stadionverbod een meldingsplicht is opgelegd, zullen politie en OM een politiebureau aanwijzen waar de verdachte zich tijdens een wedstrijd dient te melden. Niet melden kan voor de officier van justitie aanleiding zijn om over te gaan de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf bij de rechter te vorderen. De koppeling van een meldingsplicht aan het strafrechtelijke stadionverbod zorgt ervoor dat de handhaving verbeterd wordt. Het is dan voor een voetbalvandaal niet mogelijk om ongemerkt bij een voetbalwedstrijd aanwezig te zijn.  

Effectiviteit

 De efectiviteit van het strafrechtelijke stadionverbod is gelegen in de mogelijke sanctionering bij het niet naleven ervan. Van de dreiging van tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf gaat een preventieve werking uit.   De effectiviteit wordt flink verhoogd indien het strafrechtelijke stadionverbod wordt gecombineerd met een meldingsplicht. Indien deze meldingsplicht wordt opgelegd, is het voor de politie en het OM mogelijk een strafrechtelijk stadionverbod strikt te handhaven. Daarnaast kan de effectiviteit worden verhoogd door de snelheid waarmee een strafrechtelijk stadionverbod kan worden opgelegd te verhogen. Momenteel is er vaak een te grote tijdspanne tussen het gepleegde delict en de oplegging van het strafrechtelijke stadionverbod.  

 

Wanneer je het niet eens bent met het opgelegde stadionverbod, teken dan beroep aan via csc@cambuur.nl.

 

Commissie Stadionverboden SC Cambuur (CSC)

De Commissie Stadionverboden SC Cambuur oordeelt over de noodzaak van sancties bij Cambuur. Naast vertegenwoordigers van de gemeente, politie en SC Cambuur BVO is ook de Kern van Cambuur vertegenwoordigd. De commissie richt zich primair op supporeters die te beschrijven zijn als first-offenders.

Werkwijze CSC

In principe worden alle supporters, die voor de eerste keer een stadionverbod krijgen opgelegd door de voorzitter van de Commissie Stadionverboden schriftelijk en/of telefonisch uitgenodigd om bij de CSC hun verhaal te komen doen. De CSC ontvangt van alle landelijk opgelegde stadionverboden door de KNVB te Zeist een kopie, welke wordt toegestuurd door de manager veiligheidszaken. Een kopie van een opgelegd lokaal stadionverbod vanuit de directie/management van SC Cambuur gaat eveneens per direct naar de CSC.

De groep supporters die een lokaal stadionverbod krijgt opgelegd, kunnen vervolgens een uitnodiging van de CSC tegemoet zien. Hetzelfde mag gelden voor een opgelegd stadionomgevingsverbod door de burgemeester van Leeuwarden. Voor alle duidelijkheid: Genoemde landelijke stadionverboden zijn alleen aanvechtbaar bij de beroepscommissie van de KNVB te Zeist en de stadionomgevingsverboden bij de gemeente Leeuwarden.

De Commissie Stadionverboden komt tenminste zes keer per jaar bijeen, om lopende zaken te behandelen en/of af te handelen.De CSC hoort betreffende supporter zelf met eventuele getuigen van het voorval. In geval van minderjarige supporters worden opvoeders/ouders/verzorgers uitgenodigd en verplicht het gesprek bij te wonen. Ook betrokken stewards kunnen uitgenodigd worden de CSC-zitting bij te wonen. Afhankelijk van de ernst van het geconstateerde vergrijp kan de CSC samen met de supporter afspraken maken om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.


Let op 1: de Commissie Stadionverboden van SC Cambuur biedt de supporter de gelegenheid om ter zitting zijn versie van het verhaal te geven. Er is in deze zitting sprake van hoor-en-wederhoor. Dit is bij de landelijke Commissie Stadionverboden van de KNVB niet het geval. Pas in beroep word je door de KNVB in staat gesteld gehoord te worden. In principe gelden de lokale stadionverboden alleen voor thuis- en uitwedstrijden van Cambuur, en niet voor wedstrijden van andere BVO’s in andere stadions.


Let op 2: als je een civielrechtelijk stadionverbod krijgt van de KNVB dan ontvang je thuis een zogenaamd exploot van de deurwaarder, met daarin opgenomen de stadionverbodtermijn, een geldboete (incl. 60€ explootkosten) en de oproep om binnen zes weken een recente pasfoto (conform pasfotorichtlijnen die de KNVB hanteert) voorzien van een geldig identiteitsbewijs naar de Cambuur-administratie te komen. Je moet je foto daar inleveren (dat mag niet op een wedstrijddag). De clubmedewerker vult dan een “formulier pasfoto stadionverbodhouder” in. Jij krijgt dan een inleverbewijs. Bewaar dit goed, want de pasfoto kan kwijtraken. SC Cambuur zorgt er dan voor dat dit pasfotoformulier bij de afdeling Juridische Zaken van de KNVB terecht komt. Als de KNVB niet binnen zes weken na dagtekening van het exploot het pasfotoformulier binnen heeft, dan wordt het stadionverbod verdubbeld door de KNVB. Let dus goed op dat je op tijd bent. Dat is de verantwoordelijkheid van de supporter: die krijgt het deurwaardersbevel om naar de club te gaan. SC Cambuur hoeft je hier dus niet op te wijzen!


Let op 3: Als je van de KNVB een stadionverbod en/of geldboete hebt gekregen, dan kun je daartegen beroep aantekenen bij Commissie Stadionverboden van de KNVB (= artikel 11.1). In afwachting van dit beroep mag je geen wedstrijden bezoeken. Dit beroep kan aangetekend binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit jou een stadionverbod te geven worden verzonden aan de Commissie Stadionverboden van de KNVB. Een beroep dat later dan 14 dagen binnenkomt, is niet meer ontvankelijk. De Commissie Stadionverboden van de KNVB zal binnen 30 dagen na ontvangst  van het beroepsschrift beslissen en het besluit schriftelijk aan diegene toezenden.
Als het Openbaar Ministerie jouw overtreding meldt aan de KNVB wordt altijd een landelijk stadionverbod opgelegd (= artikel 10.3).


Let op 4: Als je een opgelegd stadionverbod negeert en je wordt gepakt, leidt dit tot een verzwaring van de sancties (= artikel 10.4). Het lopende stadionverbod zal dan door de KNVB verlengd worden.
De boete die je bij regelovertreding moet betalen aan de KNVB is maximaal € 450,- per overtreding zonder dat daar een rechterlijke tussenkomst voor nodig is (= artikel 10.5). De commissie stadionverboden van de KNVB is gerechtigd deze boete te matigen (= artikel 11.2). 


Let op 5: De KNVB geeft bij het negeren van een stadionverbod een geldboete van maximaal € 900,- voor de eerste overtreding, maximaal €1500,- voor de tweede overtreding en maximaal € 2000,- voor de derde en elke volgende overtreding, zonder dat daar een rechterlijke tussenkomst voor nodig is (= artikel 10.6). Kijk uit: dit bedrag loopt heel snel op!Maar hoeveel regels de KNVB, SC Cambuur, burgemeester, politie of justitie ook bedenken en hoe duidelijk SC Cambuur die regels ook probeert uit te leggen, toch zullen er altijd conflicten blijven bestaan. Het heeft weinig of geen zin om over regels te gaan discussiëren tijdens de wedstrijd, of daaraan voorafgaand. Aanwijzingen van stewards en/of politie moeten immers direct opgevolgd worden. Maar dat wil niet zeggen dat je als supporter rechteloos bent. Over de zin en onzin van regels en sancties kunnen supporters met de manager veiligheidszaken en/of Commissie Stadionverboden SC Cambuur buiten het rumoer van een voetbalwedstrijd op rustige wijze komen discussiëren. SC Cambuur organiseert een keer per maand overleg met het bestuur van de Kern van Cambuur waar supporters met hun kritiek ook terecht kunnen.


Samenvattend De Commissie Stadionverboden SC Cambuur richt zich primair op supporters die vallen onder de categorie: First offenders (niet gewelddadig). Voor deze groep bestaat er de mogelijkheid dat de sanctie beperkt blijft tot het reeds opgelegde lokale stadionverbod. Zonodig kan het lokale stadionverbod worden bijgesteld.
Wanneer een supporter voor een tweede keer binnen drie kalenderjaren (= richtlijn KNVB) de regels heeft overtreden, dan is er sprake van recidive.
Voor hoor en wederhoor is altijd ruimte ter zitting van de CSC, althans wanneer de betrokken supporter gehoor geeft aan de uitnodiging van de CSC.
Recidive gedrag is veelal wel bepalend voor het direct opleggen van een lokaal stadionverbod en vervolgens een landelijk stadionverbod van de KNVB te Zeist.
De supporters die vallen onder de categorie: First offender (gewelddadig) zal bijna altijd het proces-verbaal van de politie en vervolgens de rol van het OM, bepalend zijn voor een verdere afhandeling van de KNVB (landelijk stadionverbod + boete). Een gesprek met de CSC op de eerstvolgende zitting, nadat proces-verbaal is opgemaakt, behoort altijd tot de mogelijkheden tot het toelichten van het eigen gedrag.Supporters die behoren tot de categorie: Recidivisten (gewelddadig) worden direct gemeld via het traject proces-verbaal politie en vervolgens de melding van het OM aan de KNVB. De CSC neemt vervolgens kennis van de opgelegde landelijke stadionverboden, middels een kopie via de BVO. Een gesprek met de CSC is ook voor deze groep een mogelijkheid tot het toelichten van het eigen gedrag.


Tot slot: Een supporter met een stadionverbod van minder dan 48 maanden kan zelf een verzoek indienen aan de club om een civielrechtelijk stadionverbod gedeeltelijk in een alternatieve straf om te zetten. In principe geeft de KNVB richtlijnen aan de BVO hoe dit afgehandeld moet worden. Als uitgangspunt dient hierbij dat de supporter een kwart van zijn stadionverbod moet uitzitten en dat dan voor de resterende tijd van het stadionverbod gekeken wordt naar een alternatief persoonsgebonden traject, waarvoor de KNVB het aantal uren heeft vastgesteld. Bovendien geldt dat betreffende supporter geen recidivist mag zijn (d.w.z. binnen drie jaar twee keer het KNVB-reglement c.q. Cambuur-gedragscode overtreden hebbend). Uitgangspunt bij de alternatieve straf is dat het belang van de club hieraan centraal staat. Niet de supporter maar SC Cambuur bepaalt welke alternatieve straf hij gaat doen (uiteraard in goed overleg met betreffende supporter). De CSC zal een dergelijk afgesproken alternatief traject eerst ter goedkeuring melden aan de Commissie Stadionverboden van de KNVB.


Een alternatief is dat betreffende supporter meewerkt aan een meldingsplicht gedurende de eerste helft van zijn straf: bij de start van elke thuiswedstrijd in die periode, meldt de supporter zich dan op het politiebureau. Als dit gedurende de eerste helft van de straf tot tevredenheid van politie en Cambuur heeft plaatsgevonden, zal betreffende supporter voor een gesprek in de Commissie Stadionverboden Cambuur worden uitgenodigd en wordt bekeken of er een alternatief traject aangeboden kan worden.De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er binnen de organisatie van SC Cambuur geen ruimte is voor mensen met een landelijk stadionverbod m.b.t. het uitvoeren van een alternatief persoonsgebonden traject, gekoppeld aan een aantal uren volgens de kriteria die de KNVB daarvoor aangeeft. SC Cambuur maakt in deze een uitzondering voor minderjarige supporters met een landelijk stadionverbod. Zij kunnen op zaterdagochtend, daags na de gespeelde thuiswedstrijd, de schoonmaakploeg in het stadion komen versterken. Ook wordt de mogelijkheid geboden in de week van de te spelen thuiswedstrijd een aantal uren te besteden aan het schoonmaken van de stoeltjes op de tribunes.   Vooreerst en vooraf: Een ieder die contact zoekt via de Commissie Stadionverboden Cambuur kan zich hiervoor aanmelden via onderstaande: csc@cambuur.nl of  Commissie Stadionverboden Cambuur  Postbus 547 8901 BH Leeuwarden.