Wedstrijden

Reglement uitkaart

Bij de uitkaart hoort een uitgebreid reglement. Als je van plan bent om regelmatig naar uitwedstrijden te gaan, is het verstandig om dit in ieder geval een keer goed te lezen. Je moet weten wat je rechten en plichten zijn.

Uitreisreglement SC Cambuur

Oorspronkelijk vastgesteld voor het seizoen 2011-2012 op 12 april 2011  

Wijzigingen:

 • De eerste wijzigingen werden aangebracht op 4 januari 2012, e.e.a. op basis van de verkregen informatie van supporters van de op dat moment afgeronde enquête.
 • Nieuwe wijzigingen zijn aangebracht op 27 april 2012, n.a.v. voorgestelde wijzigingen tijdens de forumavond op 13 februari 2012 in ’t Hertje. Tevens zijn de 16 punten van kritiek, zoals op schrift gesteld door de supportersclub Cambuur Culture d.d. 22 februari 2012, waar mogelijk, overgenomen.

Inleiding

Om het bezoeken van uitwedstrijden beter te regelen is in de maand februari 2011 besloten om een uitreisreglement te ontwikkelen waarbij supporters van SC Cambuur eenvoudiger de mogelijkheid kunnen krijgen om uitwedstrijden te bezoeken.

Het uitreisreglement kan bij uitwedstrijden elke vorm van vrije kaartverkoop vervangen. Bij elke vervoersvorm, ook bij vrij vervoer, kan bepaald worden dat uitsluitend toegangskaarten of omwisselkaarten verkocht worden op vertoon van de uitreiskaart.

De wijze van kaartverkoop kan uitsluitend op vertoon van een uitreiskaart op twee manieren t.w.     

 • Bij de administratie van SC Cambuur op het Cambuurplein.     
 • Bij de Kern van Cambuur in `t Hertje.

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken  van deze  wijze van voorverkoop, maar altijd in overleg met de hier bovengenoemde participanten.

SC Cambuur en de Kern van Cambuur zetten zich gezamenlijk in voor het verkrijgen van een positief imago van onze club en supporters. Dat kan alleen als alle betrokkenen de handen ineen slaan. Door incidenten werd door de lokale overheden steeds vaker naar een vorm van verplichte vervoers- en toegangsregelingen gegrepen.  Voor de regio waar de uitwedstrijd gespeeld moet worden is deze verplichting gemakkelijk, omdat men er dan zeker van is dat er een beheersbare groep supporters komt, wat de handhaving van de openbare orde ten goede komt.

De verplichte combiregeling, met name de Buscombi, wordt door veel supporters en supportersverenigingen als een “onding“ aangemerkt. In een aantal gevallen zal er echter niet aan te ontkomen zijn. Door het maken van een helder uitreisreglement met duidelijke spelregels beogen SC Cambuur en de Kern van Cambuur te streven naar meer vrijheid voor haar supporters. SC Cambuur spant zich in en zal zich in blijven spannen om voor uitwedstrijden vervoer op maat te krijgen, t.w. primair vrij vervoer of een verplichte  autocombi.

Het doel van het uitreisreglement c.q. de uitkaart is om zoveel mogelijk autocombi’s te realiseren en zo mogelijk in vervolg daarop, vrij vervoer voor supporters in het bezit van een uitkaart.  

Uitreisreglement SC Cambuur

Uitreisreglement

Er is een uitreisreglement. Hierin staan de rechten, voorwaarden, verplichtingen en richtlijnen waaraan supporters en de BVO SC Cambuur zich dienen te houden. In het uitreisreglmenent worden in elk geval de volgende onderwerpen geregeld:

De aanvraag voor een uitkaart

De uitkaart

Het omwisselbiljet

Verkoop van omwisselbiljetten/toegangskaarten

Controle bij deelname aan een combireis

Faciliteiten voor en tijdens de combireis

De autocombi

De buscombi

Sancties.

 

Doelen

Het streven naar meer supporters van SC Cambuur bij uitwedstrijden

Het bezoeken van uitwedstrijden van SC Cambuur als recht aanbieden voor haar supporters -

Een positieve uitstraling verwerven bij de te bezoeken BVO’s

Het verminderen van ongewenst gedrag van uitreizende supporters

Het verminderen van politie-inzet bij uitwedstrijden

De verantwoordelijkheid van uitwedstrijden bij de BVO SC Cambuur en de Kern van Cambuur neer te leggen om in het seizoen 2011/2012 zoveel mogelijk  autocombi ’s mogelijk te maken.

 

Periode

Het project zal steeds voor een periode van één voetbalseizoen van kracht zijn. Na deze periode zal bekeken worden of het project de beoogde resultaten heeft bereikt en voorgezet dient te worden. Tegen het einde van ieder seizoen zal het project geëvalueerd worden en indien nodig worden aangepast en of verbeterd. Mocht blijken dat aanpassingen reeds eerder noodzakelijk zijn, dan wordt er meteen actie ondernomen.

 

Participanten in het uitreisreglement

Namens SC Cambuur:Directie en management      

Namens de Kern van Cambuur.  Bestuur Kern van Cambuur.     

 

Aanloopperiode

Het project wordt door de BVO SC Cambuur in samenwerking met de Kern van Cambuur in het voortraject grootschalig en positief gepromoot. Voor wat betreft de periode daarna zal de manager veiligheidszaken van SC Cambuur in samenspraak met de voetbalcoördinatoren van de politie Fryslân, team Leeuwarden, de Kern van Cambuur en de beide fan-coaches van SC Cambuur de voortgang van het project bewaken en mede zorg dragen voor de uitvoering van de bepalingen er van. De voetbalcoördinatoren van de politie Fryslân, team Leeuwarden zullen in het kader van het Landelijk Beleid, in principe alle uitwedstrijden begeleiden. Tevens wordt de voortgang periodiek besproken in de zogeheten “Voetbaldriehoek”. Uitreisreglement SC Cambuur.

 

Definiëring combireizen

Vooralsnog zijn er twee soorten verplichte vervoersregelingen, te weten: de buscombi en de autocombi.

Verplichte buscombiregeling

Een buscombiregeling kan op verschillende manieren worden toegepast dan wel verplicht worden opgelegd. De lokale driehoek van de thuis spelende club bepaalt dit. Bij het vooroverleg tussen beide clubs en de locale driehoek kan worden bepaald dat er een verplichte buscombiregeling wordt opgelegd of reeds was opgelegd en kenbaar gemaakt voor aanvang van het actuële voetbalseizoen.. Een verplichte buscombiregeling is een regeling waarbij de supporters uitsluitend de wedstrijd mogen bezoeken als zij met een verplichte buscombiregeling naar de te bezoeken wedstrijd komen. Supporters die een uitkaart hebben kunnen een combikaart kopen via de afgesproken mogelijkheden. Deze combikaart geeft recht op vervoer per personenbus en een toegangskaart. De kaart dient contant te worden betaald en de organisatie verzoekt een ieder om met gepast geld te betalen, pinnen mag/kan uiteraard ook. Er kan een maximaal aantal te verkopen omwisselbiljetten worden vastgesteld. Bij een verplichte buscombi dienen supporters bij het instappen hun omwisselbiljet en uitkaart te tonen. Personen die (naar het oordeel van de meereizende stewards/beveiligers/politieagent(en) ) onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen worden niet toegelaten in de bus.

Bij de terugreis gaan de supporters in dezelfde bus als waarin zij zaten op de heenreis. Op de heenreis krijgt iedere supporter tegen inlevering van het omwisselbiljet een toegangsbewijs voor het bezoekersvak. Er wordt op de heen- en de terugreis alleen in/na goed overleg gestopt. Te bepalen door de manager veiligheidszaken van SC Cambuur na overleg met de politie. Indien  er gestopt moet worden dan zal dit nooit geschieden op parkeerplaatsen met een mogelijkheid om consumptieve goederen te kopen.   

Verplichte autocombiregeling  

Bij een verplichte autocombi ontvangen de uitreizende supporters op een vastgesteld moment  een toegangskaart, veelal bij de administratie van SC Cambuur, tegen inlevering van het omwisselbiljet, waarna zij op eigen gelegenheid kunnen afreizen naar de te bezoeken BVO. Aan de autocombiregeling kunnen voorwaarden zijn verbonden zoals bijvoorbeeld een verplicht te volgen route, tijdstippen van vertrek en aankomst en tijdstippen en plaats van het omwisselen van combikaarten op een plaats op enige kilometers van de te bezoeken club, waarna men onder politiebegeleiding naar het stadion rijdt.

Voorwaarden autocombi

In een voertuig mogen niet meer personen aanwezig zijn dan wettelijk is toegestaan.   Omwisselbiljetten kunnen door houders van een uitkaart worden gekocht op de afgesproken wijze. Aan de deelnemers wordt gevraagd zo veel mogelijk met gepast geld te betalen of te pinnen. Op de afgesproken verzamelplaats worden de toegangskaarten verstrekt tegen afgifte van een omwisselbiljet. De plaats van omwisselen wordt door SC Cambuur van tevoren bekend gemaakt, veelal door de administratie van SC Cambuur op het Cambuurplein. Wanneer het omwisselen dient te geschieden in de nabijheid van het stadion, waar de uitwedstrijd wordt gespeeld, dient de bestuurder er zorg voor te dragen, dat hij/zij tijdig op de afgesproken verzamelplaats aanwezig is. Lukt dat niet, dan dient de bestuurder telefonisch contact te zoeken met het combiteam op de omwisselplaats. Het telefoonnummer van het combiteam wordt bij vertrek op de dag van de wedstrijd bekend gemaakt. Van personen die, m.u.v. een door SC Cambuur erkende overmachtsituatie, te laat op de afgesproken verzamelplaats arriveren, verliest de combikaart zijn geldigheid. Deze personen worden niet toegelaten in het betreffende voetbalstadion. Aanwijzingen van de politie of van stewards van beide voetbalclubs dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Personen die ( naar het oordeel van de meereizende stewards/beveiligers/politieagent(en) ) onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen worden niet toegelaten in het stadion.

Carpoolen

Gezien de vaak beperkte beschikbaarheid van parkeerterreinen bij de stadions vraagt SC Cambuur de deelnemers aan een autocombi waar mogelijk te carpoolen. Om ook personen onder 18 jaar de kans te geven om met iemand mee te kunnen rijden naar de uitwedstrijden, wordt er op het forum een carpool topic geopend, dat duidelijkheid  verschaft wie nog ruimte heeft in zijn auto.  

Het reglement in artikelen

Artikel 1: Recht om uitwedstrijden te bezoeken

De uitkaart geeft het recht om uitwedstrijden te bezoeken. De aanvraag van de kaart geschiedt bij de BVO SC Cambuur. Er zijn geen kosten verbonden aan een uitkaart. Deelnemers aan een verplichte autocombi dienen echter per combireis € 2,--  administratie- en servicekosten te voldoen. Bij een verplichte buscombi genieten leden van de KvC een korting van € 2,50. Bij het kwijtraken of het in ongerede raken van de uitkaart worden de kosten van een nieuw aan te maken uitkaart in rekening gebracht bij de houder. De uitkaart kan het gehele seizoen worden aangevraagd. De geldigheid van de kaart geldt maximaal voor een periode van 3 seizoenen, er van uitgaande dat het uitreisreglement een succes blijkt te zijn in het seizoen 2011/2012. Wijzigingen in het uitreisreglement zullen via de geëigende kanalen worden bekend gemaakt. Indien het uitreisreglement wordt gewijzigd, vervalt automatisch het vorige uitreisreglement met inbegrip van alle voorwaarden, rechten en bepalingen. De uitkaart is in het leven geroepen voor die supporters die regelmatig en/of incidenteel uitwedstrijden van SC Cambuur bezoeken. Als houder van de uitkaart heeft de supporter het recht om in de voorverkoop een toegangsbewijs en/of combikaart te kopen voor de uitwedstrijden van SC Cambuur in de betaalde voetbalcompetities van de KNVB.

Artikel 2:Toepassing uitreisregeling

Op alle uitwedstrijden van SC Cambuur is het uitreisreglement van toepassing. Bij het wedstrijdoverleg zal SC Cambuur er naar streven om een vervoersvorm ´op maat´ af te spreken met de ontvangende clubs en/of de lokale autoriteiten. Ook bij vrij vervoer kan er uitsluitend via de voorverkoop toegangskaarten worden gekocht met de uitkaart.  De organisatie van SC Cambuur  maakt de afspraak met de te bezoeken club, dat er op de wedstrijddag aldaar, geen kaarten verkocht worden aan supporters van SC Cambuur. Mocht vrij vervoer niet lukken dan zal getracht worden een verplichte autocombiregeling te treffen en wanneer het niet anders kan is het eindstation altijd een verplichte  buscombi. Let wel, opglegd door de lokale driehoek ter plaatse. De uitkaarthouder is verplicht zich te houden aan de voorwaarden van de opgelegde vervoersregeling. Het incidenteel ´loslaten´ van de uitreisregeling kan alleen met instemming van alle projectdeelnemers en met toestemming van de ontvangende clubs en de lokale autoriteiten van de plaats van spelen.

Artikel 3: De uitkaart

Een uitkaart is strikt persoonsgebonden. Een ander mag geen gebruik maken van de uitkaart. Een door de uitkaarthouder gekocht omwisselbiljet of toegangskaart is en blijft ook persoonsgebonden. Op de uitkaart staan vermeld de naam, het nummer van het ID/bewijs en een foto van de supporter. Bij uitwedstrijden vindt een dubbele controle plaats. De houder van de uitreiskaart overhandigt bij controle de toegangskaart of combikaart, de uitkaart en/of het ID/bewijs wordt desgevraagd getoond aan de controlerende personen.

Artikel 4: Controle Uitkaart   

Controle uitkaart Op het eerste verzoek van stewards, politie of andere controlerende personen dienen SC Cambuur supporters hun uitkaart en/of desgevraagd hun ID-bewijs ter inzage te overhandigen. Het overhandigen moet zodanig zijn, dat alle gegevens van de uitkaart kunnen worden gecontroleerd en zonodig kunnen worden genoteerd.

Artikel 5: Uitsluiting Uitkaart

In beginsel komt iedereen in aanmerking voor het verkrijgen van een SC Cambuur uitkaart. Men komt echter niet in aanmerking voor een SC Cambuur uitkaart indien voor de aanvrager geldt: 

 • Dat voor de aanvrager een ( strafrechtelijk, landelijk of lokaal) stadionverbod van kracht is, opgelegd door Justitie, KNVB en/of SC Cambuur.  Hetzelfde geldt voor een stadionomgevingsverbod, opgelegd door de burgemeester van Leeuwarden
 • Dat aan de aanvrager andere sancties zijn opgelegd wegens schending van de standaardvoorwaarden van de KNVB, of wanneer de voorwaarden m.b.t. de verstrekking uitkaart van het uitreisreglement van SC Cambuur en/of de huisregels van het voetbalstadion van SC Cambuur werden overtreden
 • Dat ten aanzien van de aanvrager is komen vast te staan dat deze betrokken is geweest bij wanordelijkheden als bedoeld in artikel 20 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal van de KNVB, dan wel dat hij/zij zich aantoonbaar zodanig heeft misdragen dat hierdoor de reputatie van SC Cambuur werd geschaad
 • Wanneer ten aanzien van de aanvrager nog een schadevordering openstaat bij SC Cambuur.

Artikel 6: Aanvraag uitkaart

Bij de aanvraag van een uitkaart, wordt door de aanvrager  een akkoordverklaring ondertekend, waarmee hij/zij gehouden is aan de voorwaarden van het uitreisreglement. Bij het niet ondertekenen van de akkoordverklaring vervalt het recht om enige uitwedstrijd van de BVO SC Cambuur te bezoeken. De aanvrager gaat accoord dat de door hem/haar verstrekte gegevens en foto’s kunnen worden gebruikt voor herkennings- en opsporingsdoeleinden bij voetbalgerelateerd wangedrag/geweld. Bij de aanvraag van de uitkaart dient men 2 recente pasfoto’s in te leveren. Duidelijk mag zijn dat de aanvrager/aanvraagster in het bezit is van een geldig ID/bewijs. Kinderen t/m 14 jaar kunnen meereizen op de uitkaart van een van de ouders c.q. opvoeders/verzorgers.

Minderjarige aanvragers laten de aanvraag tevens ondertekenen door hun wettelijke vertegenwoordiger. De personalia van de wettelijke vertegenwoordiger staan duidelijk op het aanvraagformulier . Bij het niet juist invullen, het niet ondertekenen en/of het ontbreken van  2 pasfoto’s van de aanvrager wordt de aanvraag, als niet ingediend beschouwd. SC Cambuur zal dan de aanvrager verzoeken om binnen 14 dagen de ontbrekende/onduidelijke gegevens alsnog aan te leveren. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt de aanvraag, als zijnde niet ingediend beschouwd. Supporters met een stadionverbod of wanneer hem/haar het recht ontnomen is om uitwedstrijden van SC Cambuur te bezoeken komen niet in aanmerking voor een uitreiskaart voor de termijn van het lopende stadionverbod of de termijn dat hem/haar het recht is ontnomen om uitwedstrijden te bezoeken. Zodra de aanvraag voor een uitkaart is geaccepteerd, kan de uitkaarthouder zich inschrijven voor combi’s. SC Cambuur draagt er zorg voor dat de gegevens van de uitkaarthouders `up to date´ zijn/blijven van zowel de foto´s als de personalia.

Artikel 7:Verkoop toegangsbewijzen/combikaarten

Per uitkaart kan één toegangskaart of combikaart worden gekocht. De verkoop van toegangskaarten en of combikaarten voor alle uitwedstrijden van SC Cambuur geschiedt op de afgesproken wijze. In uitzonderlijke gevallen kan de kaartverkoop op andere wijze geschieden. Dit alleen met instemming van alle projectdeelnemers en na overleg met de ontvangende clubs en de lokale autoriteiten aldaar. Er zijn in beginsel geen uitkaarten, die bij aanvang verkoop recht geven op voorrang. In bepaalde gevallen kan, indien dit organisatorisch mogelijk is, een verkoop plaatsvinden met recht op voorrang voor de vaste bezoekers van de uitwedstrijden. Dit alleen met toestemming van alle projectdeelnemers en na overleg met supportersvertegenwoordigers. Dit kan bijvoorbeeld als de vraag groter blijkt te zijn dan het aanbod. De verkoop van toegangskaarten of combikaarten start uiterlijk één week voor aanvang van de betreffende uitwedstrijd. Een uitkaart biedt geen garantie op een toegangsbewijs.  Bij de verkoop van de ter beschikking staande toegangskaarten geldt : “Wie het eerst komt, het eerst maalt”.  

Artikel 8:  Intrekking uitkaart

Een uitkaart wordt onmiddellijk ingetrokken indien:

 • SC Cambuur supporters  buiten de vastgestelde vervoersregeling naar de ontvangende club afreizen
 • Wanneer supporters zich schuldig maken, voor/tijdens of na enige (uit)wedstrijd aan belediging, bedreiging of mishandeling  t.a.v. een ieder die werkzaamheden verricht voor enige BVO. Wanneer er vervolgens aangifte wordt gedaan bij de politie, kan dat als gevolg hebben dat de gegevens van de uitkaarthouder beschikbaar worden gesteld aan de KNVB voor het opleggen van een landelijk stadionverbod
 • Wanneer aanwijzingen van stewards en overige met de veiligheid rond enige (uit)wedstrijd belaste personen niet onmiddellijk wordt opgevolgd
 • Strafbare feiten worden begaan rondom enige (uit)wedstrijd van SC Cambuur
 • Bij elke vorm van wangedrag bij wedstrijden welke het belang van SC Cambuur kan schaden. (o.m. beledigende/discriminerende spreekkoren)
 • De uitkaartbezitter een schadevordering heeft openstaan bij SC Cambuur.

Directie en management van SC Cambuur behouden zich het recht voor om in andere gevallen als hierboven genoemd, gemotiveerd en beargumentreerd te beslissen over het houderschap van de uitkaart. De uitkaart vervalt indien de bezitter een lokaal/landelijk stadionverbod of een stadionomgevingsverbod heeft opgelegd gekregen.

Artikel 9:Termijn van uitsluiting

De termijn voor hoelang het recht wordt ontnomen om uitwedstrijden te bezoeken zal in beginsel het lopende seizoen betreffen. Het recht vervalt tevens gedurende de gehele periode van een lokaal/landelijk stadionverbod of stadionomgevingsverbod.

Artikel 10: Schadeverhaal

Eventuele schade door het plegen van vernielingen zal op de afzonderlijke dader(s) worden verhaald en op die supporters die daarvoor op grond van de in artikel 1:166 BW geregelde groepsaansprakelijkheid ook daadwerkelijk aansprakelijk zijn.

Artikel 11:  Bezwaar en beroep

Van de beslissing van de directie/management van SC Cambuur om het recht te ontzeggen om uitwedstrijden te bezoeken wordt schriftelijk kennis gegeven aan de houder van de uitreiskaart, eerst nadat de betrokken supporter de kans heeft gekregen zijn omstreden gedrag nader toe te lichten. Tegen deze beslissing kan de betreffende supporter vervolgens, binnen 14 dagen tot maximaal 6 weken na ontvangst van deze beslissing, schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Commisie Stadionverboden Cambuur, p/a Postbus 547, 8901 BH Leeuwarden. De klacht wordt in behandeling genomen tijdens een reguliere zitting van de Commisie Stadionverboden SC Cambuur. Genoemde Commissie levert de maximale inspanning de klacht, zo mogelijk, binnen 14 dagen te behandelen.

Artikel 12: Projectgroep uitreizen SC Cambuur

Er wordt een Projectgroep Uitreizen SC Cambuur benoemd, die toeziet op het functioneren van het uitkaartsysteem. Voorstellen tot eventuele aanpassingen van het reglement worden zonodig in deze projectgroep besproken.

In deze projectgroep zullen zitting hebben: Namens SC Cambuur: de manager veiligheidszaken + fan-coaches.  Een tweetal bestuursleden van de Kern van Cambuur. De voetbalcoördinatoren van de politie Fryslân, team Leeuwarden. 

Artikel 13:  Evaluatie

Aan het einde van elk seizoen worden de voorwaarden en regels van het uitreisreglement geëvalueerd met vertegenwoordigers van uitreiskaarthouders, Kern van Cambuur, stewards en politie. Indien nodig en mogelijk zal SC Cambuur, op voorstel van de Projectgroep Uitreizen SC Cambuur, het uitreisreglement aanpassen cq verbeteren. Het evaluatieverslag wordt voorgelegd aan en besproken in de voetbaldriehoek alvorens aanpassingen c.q. verbeteringen worden toegevoegd.