Wedstrijden

In de gedragscode staan alle regels waaraan supporters zich moeten houden.Het is niet iets wat je voor je plezier leest, maar is nog simpel vergeleken met het oorspronkelijke reglement dat van de KNVB komt. Met behulp van deze gedragscode proberen Cambuur, politie, justitie en stewards het gevoel van veiligheid in het stadion te vergroten en onnodige stadionverboden te voorkomen.

De hierna volgende regels gelden voor toeschouwers, die in het Cambuur stadion een voetbalwedstrijd bezoeken waaraan SC Cambuur, een andere Nederlandse club of vertegenwoordigend elftal deelneemt. Deze regels gelden niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook op weg naar het stadion en na afloop van de wedstrijd.

De regels uit deze gedragscode gelden ook bij het bezoeken van uitwedstrijden waaraan Cambuur deelneemt, zowel in binnen- als buitenland.   

Gedragscode Regel 1

Je moet een geldig toegangsbewijs hebben, voorzien van de vereiste controlestroken, dan wel van een deugdelijk ander schriftelijk bewijsstuk (bijv. seizoenskaart of vrijkaart) (= artikel 2.1). Politie en stewards mogen je altijd hiernaar vragen (= artikel 2.3). Als je een kaartje gekocht hebt, moet je dat dus niet weggooien als je de controle gepasseerd bent.

Gedragscode Regel 2

Je moet beschikken over een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) (= artikel 2.2). Politie en stewards mogen je hier altijd naar vragen (= artikel 2.4). Heb je dat niet bij je, of weiger je het te laten zien, dan mag jou de toegang tot het stadion ontzegd worden. Heb je nog geen identificatiebewijs, schaf dit dan snel aan bij de gemeente waar je woont.

Gedragscode Regel 3

Je mag je alleen begeven in het gedeelte van het Stadion dat op je toegangsbewijs vermeld staat (= artikel 2.5). De eventuele nummering van de zitplaatsen moet je daarbij respecteren (= artikel 2.6). Je mag dus niet tussentijds naar een andere tribune gaan (zelfs als die tribune goedkoper is) om daar te gaan zitten, bijvoorbeeld omdat het je daar gezelliger lijkt omdat er vrienden zitten. Wel mag je tussentijds (in de rust) gebruik maken van de cateringfaciliteiten, maar na bezoek aan deze faciliteiten moet je terug naar je oorspronkelijke plaats waarvoor je een geldig toegangsbewijs (kaartje, seizoenskaart) hebt. Doe je dat niet, dan mogen stewards je daarop wijzen en heb je hun aanwijzingen op te volgen. Of je het er nu mee eens bent of niet.

Gedragscode Regel 4

Het is streng verboden om je binnen de afrastering en met name op het veld te bevinden. (= artikel 2.5) Zelfs als je de grasmat niet betreedt, maar ernaast blijft staan, ben je toch al strafbaar.

Gedragscode Regel 5

Je mag je niet langer dan noodzakelijk ophouden bij toegangen, trappen, gangpaden en bordessen; deze dienen in het geval van gevaar een snelle toegang/uitweg te bieden (= artikel 2.7). De stewards/politie zullen het dus niet toestaan dat je de wedstrijd (gedeeltelijk) volgt vanaf de trap, gangpad of bordes. Alleen daartoe door SC Cambuur aangewezen personen mogen zich op de bordessen begeven.

Gedragscode Regel 6

Als je een keer zonder geldige reden (bezoek WC’s of catering) tijdens de wedstrijd het gedeelte van het stadion verlaat waartoe jouw toegangsbewijs het recht geeft, vervalt in principe de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk. Politie en stewards mogen je dan de verdere toegang weigeren en zelfs het Cambuur stadion uitsturen. (= artikel 2.8). Dus als je plotseling richting Gastenvak gaat rennen is dat alleen al reden genoeg om je op te pakken en uit het stadion te verwijderen.

Gedragscode Regel 7

Je bent verplicht aanwijzingen van de personen die met de kaartcontrole en/of het handhaven van de orde belast zijn, waaronder de politie en de stewards, direct op te volgen (= artikel 2.9). Met direct wordt bedoeld: geen discussies aangaan! Voor inspraak en commentaar op de regels zijn er andere overlegmomenten en –mogelijkheden. Met kritiek kun je met name bij de Kern van Cambuur terecht; zij kunnen mogelijk een en ander voor je regelen. Dit is een heel belangrijke regel, omdat supporters vaak denken dat ze in discussie mogen gaan onder het mom “We leven hier in een vrij land”. Dat is zo, maar in het Cambuur stadion moet je aanwijzingen opvolgen, ook als je het er niet mee eens bent.

Gedragscode Regel 8

Als een wedstrijd wordt afgelast, gestaakt of niet uitgespeeld geeft dat je in principe geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs of andere compensatie. (artikel 3.1 en 3.2). Wel zal SC Cambuur nastreven dit klantvriendelijk af te handelen, zodat het je geen extra geld gaat kosten.

Gedragscode Regel 9

Je mag kaartjes niet doorverkopen voor een hogere prijs dan op het kaartje staat afgedrukt (= artikel 4.1). Dit artikel doelt nadrukkelijk op het verbod op zwart-handelen.

Gedragscode Regel 10

Als jij een kaartje doorverkoopt of je seizoenskaart uitleent aan een ander, ben je in principe aansprakelijk in het geval die ander schade aanbrengt (= artikel 4.2).

Gedragscode Regel 11

Door het stadion te betreden accepteer je de regels zoals de KNVB/UEFA/FIFA die vastgesteld heeft t.a.v. het bezoeken van een wedstrijd (= artikel 5). Het betreft hier met name artikel 1 t/m 12 uit de Standaardvoorwaarden (die je nu dus aan het lezen bent) en de regels die op borden bij de ingang van het stadion staan vermeld. Door het stadion te betreden stem je dus automatisch ook in met de KNVB-maatregelen bij regelovertreding en het huishoudelijk reglement van SC Cambuur. Of je die regels nu kent of niet. Ook dit weten veel supporters niet. Als je een geldig toegangsbewijs hebt, betekent dit juridisch dat je instemt met de regels van de KNVB en de werkwijze van SC Cambuur.

Gedragscode Regel 12

Je mag het stadion niet binnen als je onder invloed van alcohol, drugs of enig ander middel bent, die jouw gedrag mogelijk beïnvloedt (= artikel 6.1). Ben je bijvoorbeeld dronken, dan kom je in principe niet binnen.   Gedragscode Regel 13: Je mag zelf geen alcoholhoudende dranken meenemen. Verkoop en nuttigen van (sterk) alcoholhoudende dranken is slechts toegestaan in de kantine(s) van het Cambuur stadion (= artikel 6.2). Een gedoogbeleid hierbij is de verkoop van “evenementen bier”in het stadion.

Gedragscode Regel 14

Je mag in principe zelf geen handelswaren, zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, verkopen (= artikel 6.3). Alleen die artikelen waarvoor de leiding van SC Cambuur nadrukkelijk toestemming heeft verleend zijn toegestaan.

Gedragscode Regel 15

Naar het inzicht van stadiondirectie en clubbestuur kan goederenverkoop (waaronder alcohol) verboden worden (= artikel 6.4). Bijvoorbeeld bij risicowedstrijden kan SC Cambuur besluiten om geen alcoholische dranken te schenken om onheil te voorkomen.

Gedragscode Regel 16

Je mag geen flessen, glazen, blikjes, stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm), spandoeken met, in de ogen van het controlerend personeel discriminerende of provocerende teksten/afbeeldingen, kettingen, slag-, steek- of stootwapens meenemen (= artikel 7.1).

Gedragscode Regel 17

Je mag geen vuurwerk meenemen of in bezit hebben en/of dit ontsteken (= artikel 7.2). In uitzonderlijke gevallen mag, maar alleen na toestemming van directie en in nauwe samenwerking met SC Cambuur, op gecontroleerde wijze vuurwerk afgestoken worden. Controleurs, stewards en politie moeten hier nadrukkelijk van tevoren over op de hoogte zijn gebracht, zodat ze weten welke personen toestemming hebben. Binnen de supportersvereniging is een speciale sfeer commissie in het leven geroepen die volledig op de hoogte is van de toegestane sfeeracties en voor de coördinatie van sfeeracties zal zorg dragen (commissie UL’03).

Gedragscode Regel 18

Je mag niet met enig voorwerp (aansteker, muntstukken, stenen enz.) of enige vloeistof richting veld of andere toeschouwers gooien (artikel 7.3). Ook spugen is streng verboden.

Gedragscode Regel 19

Je mag geen dingen bij je hebben die anderen hinderen (naar het oordeel van het controlerend personeel) of mogelijk gevaar kunnen doen ontstaan of schade aan kan brengen aan een ander persoon of goed. Daaronder vallen ook middelen tot het produceren van overdreven hard geluid. (artikel 7.4). Alleen op de sfeertribune zijn scheepstoeters, trommels, koebellen, ratels etc. toegestaan. In overleg met SC Cambuur kan er een megafoon worden gebruikt ter sfeerverhoging, maar die mag alleen richting sfeertribune gebruikt worden (en uiteraard nooit en te nimmer om beledigende teksten richting spelers, coaches, trainers, bestuurders, scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en supporters van de tegenpartij). Andere kunstmatig versterkte geluiden mogen niet. In twijfelgevallen beslist het veiligheidsdteam van SC Cambuur daags voor de te spelen wedstrijd.

Gedragscode Regel 20

Je mag je niet gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kan worden ervaren (= artikel 7.5). Enkele voorbeelden wat zeker niet mag:

  • het brengen van een Hitlergroet (rechterarm gestrekt naar voren); 
  • oerwoudgeluiden 
  • spugen; 
  • racistische spreekkoren
  • beledigen van spelers, coaches, trainers, bestuurders, scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en supporters van de tegenpartij
  • supporters van de tegenstander provoceren tot geweld in woord en/of gebaar. Clubliederen zingen of de eigen club en spelers aanmoedigen mag uiteraard wel.

Gedragscode Regel 21

Je mag jezelf of anderen niet in gevaar brengen of anderen schade toebrengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, spelerstunnel, dug-outs en andere toestellen of bouwwerken te beklimmen (= artikel 7.5). Een poging ondernemen om over de omheining te klimmen en het veld te betreden is streng verboden (zie ook regel 4). Het levert je gegarandeerd een langdurig stadionverbod en een hoge boete op.

Gedragscode Regel 22

Een toeschouwer mag geen honden en andere mogelijk agressieve dieren meenemen (= artikel 7.6).

Gedragscode Regel 23:

Kaartcontroleurs, stewards en politie zijn gerechtigd je voorafgaand en gedurende de wedstrijd fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen (= artikel 7.7).

Gedragscode Regel 24

Ook in het stadion gelden de bepalingen uit de strafwetgeving. Gedrag dat buiten het stadion strafbaar is, is ook binnen het stadion niet toegestaan. Zaken vernielen (bijvoorbeeld stoeltjes) of anderen verwonden mag buiten het stadion niet, dus ook niet daarbinnen. Probeer problemen te voorkomen door voor, tijdens of na een wedstrijd geen dingen te doen, die normaal gesproken ook strafbaar zijn (= artikel 8). In geval van vernielingen in het stadion, zal SC Cambuur altijd aangifte doen en de ontstane schade verhalen op de daders. Let op: in de Algemene Plaatselijke Verordening kunnen zaken verboden zijn, die niet in de SC Cambuur gedragscode geregeld zijn. Als de politie bijvoorbeeld in de APV de opdracht heeft om in het kader van openbare orde en veiligheid samenscholingen op straat van meer dan 6 mensen in een straal van één kilometer rond het stadion te verbieden, dan heb jij je als supporter daaraan te houden.

Gedragscode Regel 25

Je mag in principe in het stadion geen beeld- en/of geluidsopnamen maken. Dat kan alleen in nadrukkelijk overleg met en na toestemming van SC Cambuur (= artikel 9).

Gedragscode Regel 26

Het is streng verboden om zelfgemaakte spandoeken en ander (goedbedoeld) aanmoedigingsmateriaal op te hangen voor reclameborden, zodat deze geheel of gedeeltelijk aan het zicht van publiek en camera onttrokken wordt.

Ben je geïnteresseerd in de originele tekst, dan vind je die bij de KNVB (STANDAARDVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002).